Acem - výroba a rozvoz stravy

051 / 779 70 06

Informácie pre SG a SZŠ Solivar- stravovaní žiakov a učiteľov školy

 

Stravovanie pre Vás zabezpečuje
Súkromná výdajná školská jedáleň,
Prevádzka: Súkromná školská jedáleň ACEM , Soľnobanská 11809/5A, Prešov
 
Všetky potrebné informácie ohľadne stravovania Vám poskytnú na tel. čísle:
0918 899 065 p. Novická
Bankové spojenie: POZOR ZMENA ÚČTU !!!!
Číslo účtu: SK 03 1111 0000 0013 1408 3018 / UniCredit Bank /
Variabilný symbol: Číslo žiaka ( žiakom vydáva Súkromná výdajná školská jedáleň )
Špecifický symbol: mesiac / rok , pr. 01/2011
Konštantný symbol: 0008
V správe pre prijímateľa prosím uvádzajte priezvisko a meno žiaka / trieda.
 
Výdaj obedov: od 11,30 hod. - do 14,30 hod.
  
Pokyny pre využívanie stravovacieho systému (platí od 1. 01. 2010):
Identifikačný čip obsiahnutý v ISIC (ITIC) karte nahradzuje stravné lístky počas celej doby stravovania sa v jedálni. Priložením karty k čítačke, ktorá je umiestnená pri výdajnom okienku, systém obsluhe oznámi oprávnenosť výdaja a číslo (druh) objednaného jedla. Je dôležité preto ISIC (ITIC) si uschovať kartu a zabezpečiť ju voči zneužitiu. Prípadnú stratu je potrebné bezodkladne nahlásiť v kancelárii vedenia stravovacieho zariadenia (adresa viď vyššie).
Pomocou stravovacieho informačného systému je možné odhlasovať sa zo stravy alebo po zverejnení jedálneho lístka zmeniť druh jedla. Prednastavený k odberu je OBED č. 1. Jedálny lístok bude zverejňovaný minimálne týždeň vopred, pričom je možné vybrať si z dvoch ponúkaných jedál pre všetkých žiakov ZŠ a GS a učiteľov a zamestnancov školského zariadenia.
 Systém Vás zároveň bude informovať o mesačných predpisoch a úhradách na Vašom stravovacom účte, ako aj o tom, kedy ste si objednanú stravu odobrali. Zmeny (odhlásenie, výber jedla) je možné uskutočniť najneskôr do 13:00 hod. predchádzajúceho dňa. Odhlásenia budú zúčtované znížením predpisu v dvojmesačnej periodicite.
 
Platbu za stravu je potrebné uskutočniť najneskôr do 20-teho dňa mesiac vopred:
- trvalým príkazom z Vášho účtu
- jednorazovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internet banking a pod.)

                                                      
 
 Platobné inštrukcie
Suma = cena obeda pre 1stupeň ZŠ.....1,11 eur x počet stravovacích dní
             cena obeda pre 2.stupeň ZŠ... .1,19 eur x počet stravovacích dní
             cena obeda pre žiakov GS nad 15 rokov a učitelia....1,23 eur x počet  strav.dní
 

Variabilný symbol: uviesť podľa individuálneho stravníka
Konštantný symbol: 0008
                    
  Internet (Odhlasovanie a výber jedla)
Internetová stránka: www.strava.cz alebo www.acem.sk / online objednávky/
Zariadenie: 9540
Prihlasovacie meno: uviesť podľa individuálneho stravníka
Heslo: uviesť podľa individuálneho stravníka
Predplatné na nasledujúci mesiac bude zverejnené na internete a na výveske stravovacieho zariadenia. Taktiež správy od jedálne si môžete prečítať na správach na www.strava.cz
Neodhlásený obed si môžete prevziať do obedára.
Tel.kontakt:  0918 899065
Prevadzková: Novická Andrea
 
 
 

Dokumenty na download